५ कार्तिक २०७३, शुक्रबार

शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष नजिक बस्दै आएका आरक्ष विस्थापित परिवारको जङ्गली हात्तीको झुन्डले भत्काएको घर । जङ्गली हात्तीले घर भत्काएपछि यहाँका दुई दर्जन बढी परिवारको बिजोग भएको छ । तस्बिरः राजेन्द्रप्रसाद पनेरु, कञ्चनपुर,रासस

hªunL xfQLsf] em'G8n] eTsfPsf] 3/  z'SnfkmfF6f jGohGt' cf/If glhs a:b} cfPsf cf/If lj:yflkt kl/jf/sf] hªunL xfQLsf] em'G8n] eTsfPsf] 3/ . hªunL xfQLn] 3/ eTsfPkl5 oxfFsf b'O{ bh{g a9L kl/jf/sf] lahf]u ePsf] 5 . tl:a/M /fh]Gb|k|;fb kg]?, s~rgk'/,/f;;

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV