५ कार्तिक २०७३, शुक्रबार

कञ्चनपुरको देखतभूली गाविस कालागौैंडीका किसान खेतमा आधुनिक प्रविधि थ्रेसरको प्रयोगबाट धान र पराल छुट्याउँदै । तस्बिरः राजेन्द्रप्रसाद पनेरु, कञ्चनपुर, रासस

ls;fg cfw'lgs k|ljlw y|];/sf] k|of]u
s~rgk'/sf] b]vte"nL uflj; sfnfuf}}+8Lsf ls;fg v]tdf cfw'lgs k|ljlw y|];/sf] k|of]uaf6 wfg / k/fn 5'6ofpFb} . tl:a/M /fh]Gb|k|;fb kg]?, s~rgk'/, /f;;

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV