४ कार्तिक २०७३, बिहीबार

मानसिक सन्तुलन गुमाएका कारण विगत चार बर्षदेखि साङ्लोमा बाँधेर राखिएका मोरङ मधुमल्ला”१ का ४८ बर्षीय तिलक बहादुर कार्की । उपचार गर्न आर्थिक अभाव भएपछि सुरक्षाको कारणले आफनै परिवारले उनलाई साÂङ्लोमा बाँधेर राखेको हो । तस्बिर : गोपालप्रसाद पोखरेल, पथरी मोरङ, रासस

dfgl;s ;Gt'ng u'dfPsf sf/0f ljut rf/ aif{b]lv ;fªnf]df afFw]/ /flvPsf df]/ª dw'dNnf—! sf $* aifL{o ltns axfb'/ sfsL{ . pkrf/ ug{ cfly{s cefj ePkl5 ;'/Iffsf] sf/0fn] cfkmg} kl/jf/n] pgnfO{ ;fªnf]df afFw]/ /fv]sf] xf] . tl:a/ M uf]kfnk|;fb kf]v/]n, ky/L -df]/ª_, /f;;

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV