२८ भाद्र २०७३, मंगलवार

पर्यटकको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर भक्तपुरको पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोटमा निर्माण भएको पर्यटक प्रहरी पोस्टको आज उद्घाटन गरियो ।

dxfgu/Lo k|x/L cfo'Qm sfof{nosf k|x/L cltl/Qm dxflg/LIfs -PcfO{hL_ k|tfkl;+x yfkf eQmk'/sf] ko{6sLo If]q gu/sf]6df lgdf{0f ePsf] ko{6s k|x/L kf]i6sf] pb3f6g ub}{ . sl/a ?= !% nfvsf] nfutdf kf]i6sf] pb3f6g ul/Psf] 5 . tl:j/ M /d]z lu/L, eQmk'/ . /f;;
महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रतापसिंह थापाले पोस्टको उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
उहाँले पर्यटकको सुरक्षाका लागि प्रहरी आवश्यक पर्ने महसुस गरी २०३५ सालदेखि सुरु भएको पर्यटक प्रहरी सेवालाई सबै पर्यटकीय क्षेत्रमा विस्तार गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल आएका पर्यटकको दिनहुँ जसो केही न केही सामान चोरी हुने भइआएका बताउँदै उहाँले पर्यटन प्रहरीको परिचालनबाट देशको छवि सुधार्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा पर्यटन विभागका निर्देशक कोशनाथ अधिकारीले पर्यटन प्रहरीका लागि करिब रु १५ लाखको लागतमा दुई कोठे भवन र भान्छा कोठा निर्माण गरेको जानकारी दिनुभयो ।
पर्यटन प्रहरीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक तुलसा खतिवडाका अनुसार अहिले नेपालभर २५ ठाउँमा पर्यटकीय प्रहरी पोस्टको स्थापना गरिएको छ र २२७ जना पर्यटक प्रहरी कार्यरत रहेका छन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV