३१ असार २०७३, शुक्रबार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा आज माइतीघर मण्डलमा स्वतःस्फुर्त रुपमा प्रदर्शन गरिएको छ ।

स्वतन्त्र युवा अभियानले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजना गरेको अभियानका सदस्य कुबेर अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो । “प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउन काम गरेकाले उहाँको समर्थनमा प्रदर्शन गरेका होँ” उहाँले भन्नुभयो ।

;fdflhs ;~hfn k|of]ustf s]kL zdf{ cf]nL ;/sf/sf] /fli6«otfsf] kIfdf cfjfh p7fpFb} z'qmaf/ dfOlt3/ d08nfdf ljleGg Kn]sf8{;lxt k|bz{g u/]sf ;fdflhs ;~hfnsf k|of]ustf{ . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

अभियानमा समर्थन जनाउन आउनुभएका हास्यकलाकार राजाराजेन्द्र पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले देशको स्वाभिमान जोगाएकाले उहाँको समर्थन गरिएको बताउनुभयो । प्रदर्शनमा प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा गीत र कविता प्रस्तुत गरिएको थियो । रासस

1468580859846_PRO_KTM_160715_IMG_7346

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV