३० जेष्ठ २०७३, आईतवार

नयाँ शक्तिको घोषणासभा (फोटो फिचर)

gofF zlQm g]kfnsf] 3f]if0fsfo{qmdf pkl:yt g]tf tyf sfo{stf{nfO{ ;kmt v'jfpg' x'b} kf6L{sf ;+of]hs 8f= jfa'/fd e66/fO{ . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

 

नयाँ शक्ति नेपालको घोषणा कार्यक्रमा उपस्थित नेता तथा कार्यकर्तालाई शपथ खुवाउनु हुँदै पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराई ।

gofF zlQm g]kfnsf] 3f]if0f sfo{qmddf pkl:yt kf6L{df cf:yf /fVg] kf6L{ sfo{stf{x? . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

 

नयाँ शक्ति नेपालको घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित पार्टीमा आस्था राख्ने पार्टी कार्यकर्ताहरु ।

gofF zlQm g]kfnsf] 3f]if0f sfo{qmddf pkl:yt 8f=afa'/fd e6/fO{ nufot cltly ljleGg bnsf g]tfx? . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

 

नयाँ शक्ति नेपालको घोषण कार्यक्रममा उपस्थित डा बाबुराम भट्टराईलगायत अतिथि विभिन्न दलका नेताहरु ।

gofF zlQm g]kfnsf] 3f]if0f sfo{qmddf pkl:yt kf6L{df cf:yf /fVg] kf6L{ sfo{stf{x? . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

 

नयाँ शक्ति नेपालको घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित पार्टीमा आस्था राख्ने पार्टी कार्यकर्ताहरु ।

gofF zlQm g]kfnsf] 3f]if0fsfo{qmddf z'esfdgf dGtJo /fVb} k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL  . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

 

नयाँ शक्ति नेपालको घोषणf कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राख्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।

gofF zlQm g]kfnsf] 3f]if0fsfo{qmddf z'esfdgf dGtJo /fVb} g]kfnL sf+u|];sf ;efklt z]/axfb'/ b]pjf . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

 

नयाँ शक्ति नेपालको घोषणा कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राख्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ।

gofF zlQm g]kfnsf] 3f]if0fsfo{qmddf cfkmgf] g[To k|:t't ub}{ Jn'8fOd08 ;f];fO6Lsf k|ltlglwx? . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

 

नयाँ शक्ति नेपालको घोषणा कार्यक्रममा आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गर्दै ब्लुडाइमण्ड सोसाइटीका प्रतिनिधिहरु ।

gofF zlQm g]kfnsf] 3f]if0fsfo{qmdnfO{ ;Djf]wg ub{} 8f= jfa'/fd e66/fO{ . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

 

नयाँ शक्ति नेपालको घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा बबुराम भट्टराई ।

gofF zlQm g]kfnsf] 3f]if0fsfo{qmdnfO{ ;Djf]wg ub{} pQm kf6L{sf ;+of]hs 8f= jfa'/fd e66/fO{ . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

 

नयाँ शक्ति नेपालको घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उक्त पार्टीका संयोजक डा। बाबुराम भट्टराई ।

gofF zlQm g]kfnsf] 3f]if0f sfo{qmddf pkl:yt kf6L{df cf:yf /fVg] kf6L{ sfo{stf{x? . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

 

नयाँ शक्ति नेपालको घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित पार्टीमा आस्था राख्ने पार्टी कार्यकर्ताहरु ।

LIVE TV