२ जेष्ठ २०७३, आईतवार

k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nLn] k|wfgdGqL lgjf; afn'jf6f/df zlgaf/ laxfg Joj:yflksf ;+;b lgodfjnLdf b]lvPsf] ljjfb ;dfwfgsf nflu af]nfpg'ePsf] k|d'v k|ltkIfL bn g]kfnL sfFu|];;lxt ;j{bnLo a}7s . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको सदस्य संख्यामा सहमति जुटाउन बसेको दलहरुको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । सत्तारुढ दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आआफ्नो अडान नछाडेपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा बसेको दलहरुको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको हो ।

काँग्रेसले नयाँ संविधानले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति १५ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरे पनि त्यो व्यवस्था प्रदेश र संघको निर्वाचनपछि मात्र लागू हुने भन्दै सबै दलको प्रतिनिधित्वका लागि समिति ७५ सदस्यीय नै बनाउनुपर्ने अडान कायम राखेको छ ।

तर सत्तारुढ नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरुले भने संविधानले नै समितिको संख्या किटान गरेको अवस्थामा ७५ सदस्यीय समिति गठन गर्नु संविधानको प्रावधान विपरित हुने धारणा राखेका छन् । दुई पक्षको फरक अडानका कारणसहमति हुन नसकेको बैठकमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।

सहमतिको प्रयासका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमवार अपरान्ह पुनः बैठक बोलाउने तय भएको छ ।

LIVE TV