२१ बैशाख २०७३, मंगलवार

g]sf !#cf}F dxflwj]zg pb3f6g–;Daf]wg 
g]kfnL sfFu|];sf] v'nfd~rdf ePsf] !#cf}F dxflwj]zg pb3f6gnfO{ ;Daf]wg ug'{x'Fb} dw];L hgclwsf/-kmf]/d nf]stflGqs_ sf cWoIf Pjd pkk|wfgdGqL ljhos'df/ uR5bf/ . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

विराटनगर, २१ वैशाख । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)को विराटनगरमा जारी प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको दोस्रो दिन आज अपराह्न आज २ बजेपछि उम्मेदवारी कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने छ ।

यतिखेर केन्द्रीय समितिको बैठक जैन भवनमा जारी छ । पार्टीका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको अध्यक्षतामा सुरु भएको बैठकमा पार्टीको विधान पारित हुनाका साथै राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रतिवेदन समेत पारित हुने पार्टीका उपाध्यक्ष भारतेन्दु मल्लिकले जानकारी गराउनुभयो ।

सोमबार राति ९ बजेदेखि पार्टीको केन्द्रीय बैठकमा पार्टीको विधान, समसामायिक राजनीतिक, पार्टीले निर्धारण गर्ने नीति लगायत विषयमा छलफल भएको थियो । रासस

 

LIVE TV