१२ बैशाख २०७३, आईतवार

महाविनाशकारी भूकम्पका कारण ज्यान गुमाएकाहरुको आत्माको चीरशान्तिको कामना गर्दै  राजधानीका विभिन्न स्थानमा स्मृतिसभाहरुको आयोजना गरिएको छ ।

ut jif{ a};fv !@ ut]sf lbg uPsf] lagf;sf/L e"sDkdf d[To' ePsf g]kfnLx?sf] cfTdfsf] lr/ zflGtsf] nflu g]kfn ;/sf/4f/f w/x/f kl/;/df cfof]hLt sfo{qmddf df}g wf/0f ub}{ k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL ,pk k|wfgdGqLx? ,dGqLx? g]kfn ;/sf/sf d'Vo lgsfosf k|d'vx? tufot . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

यस्तै भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएकाको सम्झना तथा श्रद्धाञ्जलिका लागि काठमाडौंको दिपज्योती माध्यमिक विद्यालय र गँगबुचोकमा पनि स्मृतिसभा आयोजना गरिएको छ ।

ccc

महाविनाशकारी भूकम्पमा ज्यान गुमाएकाहरुको श्रद्धान्जलि अर्पण गर्न भन्दै स्टेप्स फाउण्डेसनले दिपज्योती माध्यमिक विद्यालय परिसरमा स्मृतिसभाको आयोजना गरेको हो । लामागुरुहरुको सहभागितामा धार्मिक मान्यता अनुसार मैनबत्ति बालेर प्रार्थना गरिएको थियो । भुकम्पमा ज्यान गुमाएकाहरुको आत्माको चिरशान्तिका साथै मुलुकमा पुनः यस्तो विपत्ति नदोहोरियोस भन्ने कामनाका साथ कार्यक्रममा सहभागी भएको सर्वसाधारणको भनाई छ

c

स्मृतिसभामा सरकारका तर्पmबाट मन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङ,बौद्धमार्गीका लामागुरुहरु लगायत तामाङ समुदायका नागरिकहरुले मैनबत्ति बालेर ज्यान गुमाएकाहरुको स्मरण गरेका थिए । यसैगरी होटल व्यवसायी संघले पनि गोंगबुचोकमा बार्षिक स्मृतिसभाको आयोजना गरेको छ । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री शतिmबहादुर बस्नेत सहभागी भएको सभामा व्यवसायीहरुले पुननिर्माणको महाअभियानसँगै आफुहरुलाई पनि सरकारले हेरिदिनुपर्ने आवाज उठाएका छन ।

गोंगबुक्षेत्रमा भुकम्पले धेरै घरहरु तहसनहस पारेको र दुईसयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको होटल व्यवसायी संघले  जनाएको छ ।

 

LIVE TV