१३ चैत्र २०७२, शनिबार

भक्तपुर, जीवित देवीका रुपमा पुजिँदै आएको भक्तपुर तलेजुको एकान्तकुमारी जुनिशा शाक्यको आज बेलविवाह सम्पन्न भएको छ ।

lhjLt b]jLsf ?kdf k'lhb} cfPsf] eQmk'/ gu/kflnsf j8f g+= # gfukf]v/L lgjf;L eQmk'/ tn]h'sf] PsfGt s'df/L h'lgzf zfSosf] cfh a]nljjfx lawL ul/b} . tl:j/ M /d]z lu/L, eQmk'/ . /f;;
भक्तपुर नगरपालिका–३ नागपोखरीस्थित जुजुरत्न शाक्यकी जेठी छोरी आज कुमारी जुनिशाको नालाको उग्रचन्डी गाविसस्थित सेतो मछिन्द्रनाथ करुणामय मन्दिरमा आज विधिपूर्वक उहाँको बेल विवाह सम्पन्न भएको हो ।

शुक्रबार एकान्तकुमारी जुनिशाको विवाहको शुभसाइत गरेपछि उहाँले कुमारीबाट अवकाश पाउनुभएको छ भने हिजैदेखि भक्तपुर तलेजुमा कुमारी रिक्त भएको छ ।

सात वर्षको उमेरमा २०७० साउन २१ गते भक्तपुरको एकान्त कुमारीमा जुनिशालाई छनोट गरी भक्तपुर तलेजुका मूल नाइके नरेन्द्रप्रसाद जोशीको सिफारिसमा गुठी संस्थानले नियुक्ति गरेको थियो ।

तलेजु एकान्तकुमारी १० वर्ष नाघेर ११ वर्ष पुगेमा वा बेलविवाह गरेमा कुमारीबाट स्वतः अवकाश हुने प्रावधान रहेअनुसार बेल विवाहभएसँगै कुमारीबाट जुनिशाले अवकाश पाएकी छन् । रासस

 

LIVE TV