२२ फाल्गुन २०७२, शनिबार

शिवरात्रिको अवसरमा भक्तपुरको सिपाडोलस्थित डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा भारतबाट आएका नागा बाबा  ।

lzj/flqsf] cj;/df eQmk'/sf] l;kf8f]nl:yt 8f]n]Zj/ dxfb]j dlGb/df ef/taf6 cfPsf gfuf afaf Pjd ;fw';Gt . tl:a/ M /d]z lu/L, eQmk'/, /f;;

महाशिवरात्रिको लागि पशुपतिमा भारतबाट आएका बाबा

ba1

 

ba2

SONY DSC
SONY DSC

LIVE TV