१६ फाल्गुन २०७२, आईतवार

काठमाडौं–नाकाबन्दी खुलेपनि भारतबाट अझैं सहज रुपमा इन्धन आपूर्ति हुन सकेको छैन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणपछि सहज रुपमा इन्धन आपूर्ति हुन्छ भन्ने सरकारको विश्लेषण गलत साबित भएको छ ।

aGbsf] df/  g]kfnsf] nflu cfoft ul/Psf] vfgf ksfpg] Uof;sf a'n]6 jL/uGhsf] l;dfjtL{ If]qdf ylGsPsf] b[Zo . ;+ljwfg / k|b]z l;dfªsgsf] lj/f]w ub}{ dw]; s]lGb|t bnsf g]tf tyf sfo{stf{n] jL/uGhsf] Ogjf{l:yt bzuHhf If]qdf wgf{ a;]kl5 $*) a'n]6 Uof; @) lbgb]lv ;LdfIf]qdf ylGsPsf] 5 . tl:a/ M ljhos'df/ dxtf]÷k;f{÷/f;;

 

इन्धन आपूर्ति बढाउन इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग भरपर्दो वार्ता गर्न सरकार असफल भएकाले उपभोक्ता अहिले पनि इन्धनका लागि सास्ती बेहोर्न बाध्य छन् । सरकारले अहिले पनि मागभन्दा ३५ प्रतिशत कम मात्रै इन्धन भित्र्याउन सकेको छैन् । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले आईओसीले ‘माथिको आदेश’ नआएको भन्दै आपूर्ति परिणाम बढाउन आनाकानी गरिरहेको बताए । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।

LIVE TV