११ फाल्गुन २०७२, मंगलवार

काठमाडौं । सरकारले भूकम्पप्रभावित ११ जिल्लाका ६ वर्षमुनिका सबिै बालबालिकालाई ४ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता दिने चयारी थालेको छ ।

ljrNnL  –  lrtjgsf] ljs6 l;4L uflj;sf] demjfªdf 3/ elTsPkl5 aRrf af]s]/ 6f]nfpFb} u/]sL lbndfofF r]kfª / pgsf kl/jf/ . r]kfª ufpFdf e'sDksf sf/0f @ hgfsf] Hofg uPsf] 5 eg] clwsfFz 3/x?df IftL k'u]sf] 5 . /f;;  Gff/fo0f 9'+ufgf , /Tggu/ lrtjg
केन्द्रीय पञ्जीकरण प्राधिकरण विभागले ती जिल्लाहरुका २ लाख ४० हजार बालबालिकाकालाई भत्ता दिने तयारी गरेको आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोषको सहयोगमा भत्ता वितरण गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक बसन्तराज गौतमले बताए । गौतमका अनुसार गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप,सिन्धुली, मकवानपूर र ओखलढुंगाका बालबालिकालाई भत्ता वितरण गरिने छ ।
भूकम्प अतिप्रभावितमा पर्ने काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा भने भत्ता बाँडिने छैन ।

LIVE TV