१० फाल्गुन २०७२, सोमबार

काठमाडौँ , भूकम्प प्रभावित जिल्लाका क्षतिग्रस्त अधिकांश विद्यालयको पठनपाठन आउँदो शैक्षिक सत्रमा ठप्पै हुने भएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।

6x/fdf k7gkf7g e"sDkn] ljBfnosf] sIffsf]7f Ifltu|:t ePkl5 emfkfsf] uf}/Lu~h dfWolds ljBfnon] 6x/f lgdf{0f ul/ k7gkf7g ;~rfng . tl:a/ M o1/fh cfªb]Da], emfkf, /f;;

गोरखा, धादिङ, काभ्रे, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायत भूकम्प प्रभावित जिल्लाका प्राय विद्यालय अझै पाल र टहरामा संचालित छन् । भवन पुनर्निर्माणको काम हुन नसकेकाले हजारौं बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य प्रभावित भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV