१६ माघ २०७२, शनिबार

संविधान संशोधनपछि मधेसी मोर्चासँगको संवाद शिथिल भएको छ । विपक्षी कांग्रेससहित सत्तारुढ दलहरुले गत शनिबार संविधान संशोधन गरेका थिए ।

मधेसी दलहरुको विरोधकै बीच संशोधन भए पनि संशाधित प्रावधानले मधेसको माग केही सम्बोधन भएको विश्लेषण प्रमुख दलहरुको छ । तर मधेसी मोर्चाले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

k|wfgdGqL sfof{no l;+xb/af/df a;]sf] ;/sf/, k|ltkIfL bn g]kfnL sfFu|]; / cfGbf]ng/t ;+o'Qm nf]stflGqs df]rf{aLr ePsf] jftf{df ;xefuL k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nLnufot bnsf g]tfx? . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

प्रमुख दलका नेताहरुले अनौपचारिक छलफलमा गरिरहे पनि औपचारिक संवाद नहुँदा गम्भीर कुराकानी हुन सकेको छैन ।

सरकारी वाता टोलीका सदस्य अग्नि खरेलले प्रमुख दलहरु आन्तरिक बैठक र छलफलमा रहेकोले संवाद पातलिएको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

 

LIVE TV