१४ पुष २०७२, मंगलवार

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘वातावरण मैत्री राष्ट्रिय अभियान’अन्तर्गत जनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले म‌गलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साइकल हस्तान्तरण गरेका छन्।

 

‘थोपा थोपा इन्धन बचाउन र वातावरणमैत्री राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी बनौँ’ भन्ने नाराका साथ मन्त्रालयले साइकल प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओली केहीबेर साइकल चढेर अभियानमा सहभागी भएका थिए।

dGqL ca ;fOsndf ;// M lj1fg k|ljlw tyf jftfj/0f dGqL ljZj]Gb| kf;jfg …k]6«f]lnod kbfy{ k|of]u ug]{ ;jf/L ;fwg x6fcf}F, ;fOsn r9f}FÚ eGg] cleofg nfu" ug]{ p2]Zon] cfh l;+xb/af/af6 ;fOsn r9]/ cfˆgf] lgjf; uf}zfnf lkªnf:yfg nfUg'eof] . dGqL;Fu} ;lrj 8f s[i0frGb| kf}8]n / dGqfnosf cGo sd{rf/L klg  ;fOsn g} r9]/ cfˆgf] lgjf; hfg'eof] . tl:a/ M s[i0f clwsf/L÷/f;;

मन्त्री पासवानले मुलुकले इन्धन आपूर्तिको सङ्कट खेपिरहेका बेला सो अभियानले राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने बताए। उनले नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि सोही प्रकारका साइकल हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिए। रासस

LIVE TV